VI CONGRÈS FORAL DE COALICIO VALENCIANA. Valencia 22 de Maig de 2010. Hotel Valencia Palace.

Pagina oficial del VI Congrès de Coalicio Valenciana. Edicio provisional. Pendent d´incorporar ponencies territorials i comarcals. Pendent de correccio.

miércoles, 12 de mayo de 2010

- BIODIVERSITAT, CANVI CLIMATIC I MIGAMBIENT

Nelo Font

Vaig primer a expondre algunes de les raons pera que en nostre Antic Reyne, en nostra Comunitat, tingam el privilegi de disfrutar de una extraordinaria potencialitat i realitat floristica.

La Comunitat Valenciana, El Reyne, te una superficie de 2.325,874 hectarees, lo que representa el 4'62 % de tota Espanya. De eixa superficie, vora al 50% (gracies a Deu), un 1,200.000 hectarees son terrenys naturals (no agricoles, ni industrials ni urbans)

Pera l'us agrari, ocupem casi el 40% (953,324 hectarees (lo que ya mos pot donar una bona idea de la extraordinaria importancia de esta activitat en nostre poble). En regadiu, preominen els citrics, tarongeral en sa majoria i oliveral, vinyes, garroferal i armelar en secá.....

La majoria dels elements que componen nostra flora actual i, sobre tot els endemismes, es varen conformar en el terciari, a traves de ponts que entonces n'hi havien en les cadenes montanyoses actuals i des de l' Africa, en un moment en que el Mediterraneu estava en una cota molt mes baixa que la actual...

Despres, les glaciacions favoriren l' introduccio i adaptacio de plantes de ambients mes frets i humits (abans en territoris siberians) mentres en els periods interglacials es quan s'acostaren les plantes del Africa o iber-.magrevines.

La potencia de la evolucio en nostra Comunitat i el extraordinari reservori genetic de nostra flora te tambe unes raons per la conformacio de nostre territori....i, sobre tot de la seua gran variacio en altures.

Tenim altituts que van des dels 0 metres de la costa als 1839 del Cerro Calderon de Ademus, i l'escasea de corrents fluvials que's reduïxen al Turia i Xuquer i al betic Segura, y als chicotets Mijares, Palancia, Serpis i Vinalopo.

En quant a la terra, es tracta en sa majoria de terrenys calcareus, excepte unes poques afloracions de rodens i alguns volcanics com Columbretes i Cofrents.

Molts microclimes, justament per eixes variacions d'altitut (solanes mesomediterranees-altes- en <4º>19), juntament a la disposició hidrica que fa que el puesto siga semiarit, sec o subhumit.... bo, o encharcat com les marchals.

La diferencia en el rest de les regions espanyoles, está sobre tot en un efecte Föhn de grans dimensions que's produix en les montanyes que mos separen de la meseta castellana i de Aragó, que fa que el aire que, encara que haja entrat per el nort i ser fret o per el Atlantic carregat de humitat ,la perga i es recalente , sent pera mosatros el ponent sec i abrasador........

Totes estes condicions (montanyes, rius, pluja), fa que Espanya siga la primera de Europa en albergar endemismes (sense contar Canaries que te un fum) vora als 600, dels que vora a 100 son de nostra Comunitat.....

Vos estareu preguntant que collons mos está diguent éste en una ponencia de un Congres de un partit politic.....

Primer perque mos interessen totes les coses de nostre Reyne i, que si no ho fem mosatros, els valencians, els politics, nostres vehins ya se han fet no a soles en nostra llengua, en nostra Administracio,en nostra Educacio, en nostres classics....sino també en nostres plantes, en nostres endemismes i nostres espais naturals......

Ya, des de quan vaig estudir botánica en la Facultat de Biologiques, tinc la enciclopedia “Historia Natural dels Païssos catalans” en la que , entre atres coses pijors, mos furten a Cavanilles, plantetes endémiques del faro de Cullera i s'apoderen hasda de la vegetacio i el “medi” de les rodalies de la meua caseta prop de la Calderona.

I, sobre tot, perque n'hi ha molta faena que fer en este aspecte, lligat a la agricultura, principal font d'ingressos dels valencians, favorint els estudis en este camp i ficant en marcha o aumentant les accions pertinents.

Les estrategies de conservacio poden ser generals (quan favorixen a varies o a totes les especies amenaçaes, interessants per les seues aplicacions, agrícoles) com son els bancs de llavors, les microreserves, programes autonomics de conservacio...)

I particulars (Una o molt poques especies) com son els plans de recuperacio, reintroduccio i estudis introespecifics.

També podem favorir, des del nostre partit cinq grups d'activitats que se consideren efectives: Cientifiques, técniques, juridiques o normatives i formatives-divulgatives.

En quant a les formatives, portant la consciencia de la Conservacio del Mig (no medi), canviant eixos conceptes abstracts i generics com “Biodiversitat” “Canvi climatic” “Migambient”... etc. per atres mes proxims e inteligibles pera els ciutadans com pot ser l'utilitat de les plantes (plantes medicinals, perfums, farmacopea, posibilitat de traure un rendiment agrícola en les aromatiques....). Divulgar la seua historia, el seu us per els pobles antics, singularitat i orgull de tindrer un endemisme valenciá com a propit.....

I, per un atre costat, impulsar una ret de microreserves o sistemes globals i ampliar i favorir els estudis des de l'Universitat, El Jardi Botanic i el Institut Valenciá d'Investigacions Agraries (a ser posible en llengua valenciana, no en el catalá actual.

Molt que estudiar i molt que fer aprofitant eixa parafernalia i moda mondial que se ha montat sobre la biodiversitat i el canvi climatic, que no té perqué ser exclussiva de la esquerra i del pancatalanisme......

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.