VI CONGRÈS FORAL DE COALICIO VALENCIANA. Valencia 22 de Maig de 2010. Hotel Valencia Palace.

Pagina oficial del VI Congrès de Coalicio Valenciana. Edicio provisional. Pendent d´incorporar ponencies territorials i comarcals. Pendent de correccio.

martes, 11 de mayo de 2010

- INMIGRACIO

J. Ferrer

Benvolguts amics:
Hui en dia vivim en la dictadura de lo políticament correcte. En pocs anys hem passat en Europa d' una época de racisme i xenofòbia en la que s'odiava a algú pel color de pell o la nacionalitat a l'extrem opost: el de dir que tots els immigrants són bons, que no hi ha cap de roïn, que fronteres obertes i papers per a tots. Són molts els bonistes, els utòpics i els progres de saló que diuen que no deurien existir les fronteres i que totes les persones deurien poder circular sense restriccions per a on vullgueren. Pero ni ells mateixos creuen en el seu discurs. Si realment ho feren, començarien per derribar les seues pròpies fronteres: les dels seus domicilis. ¿Per qué no dixen oberta la porta de sa casa 24 hores al dia i permeten que entre i ixca qui vullga? Suponem que diran que tanquen per precaució, perque podria entrar algun indesijable per a furtar-los o per a algo pijor. Puix per eixa mateixa raó no podem deixar fronteres obertes en una nació, que és la casa comuna de tots. Si ningú dixaria entrar en sa llar al primer estrany que toque a la porta ¿per qué permetre açò en un país?
És indubtable que la majoria d'immigrants és gent normal que ha vingut a buscar-se la vida. Pero tampoc podem passar per alt que, en mig de tantíssima gent, se mos ha colat moltíssima escòria. En esta política irresponsable impulsada per socialistes i populars hem plenat la nostra terra de Latin Kings equatorians, narcos colombians, terroristes marroquins, mafiosos russos i sicilians, asaltants kosovars, captadors romanesos, gorretes búlgars i uns atres prodigis de la multiculturalitat. Els nostres carrers són cada volta menys segurs. Els parcs a on juguen els nostres fills són cada volta menys segurs. I també hi ha molta gent que ha vingut a aprofitar-se del nostre Estat del Benestar sense treballar, estudiar ni aportar res útil a la societat. És profundament injust i insolidari que una persona que acaba d'arribar i que no ha cotisat ni un cèntim a la Seguritat Social ara tinga més drets que qualsevol nacional que porta 40 anys pagant els seus imposts. Porten ací quatre dies i ya volen ser els amos. Senyors, cal obrir els ulls i vore la dura realitat: el Regne de Valéncia s'està omplint de delinqüents i paràsits en la connivència d'alguns ingenus que pensen que tot lo món és bo.

Volen tots els drets pero cap obligació.
Diuen que ser agraït és propi de persones ben naixcudes. I desgraciadament, hem de llamentar que molts dels estrangers que han vingut a la nostra pàtria ni són persones agraïdes ni per tant, ben naixcudes. Tots hem segut testimonis en els últims anys de moltes queixes de les associacions d'immigrants. Moltes queixes, moltes protestes, moltes exigències, que si tenim dret a açò o a loisp atre... Pero no recordem una sola associació d'immigrants que haja donat les gràcies als valencians. Les gràcies per donar-los el treball que els ha segut negat en la seua terra natal. Les gràcies per donar-los una sanitat i una educació de bades inclús a aquells que no tenen papers. Les gràcies per acollir-los, per donar-los l'oportunitat que no han pogut trobar en les seues nacions d'orige. Les gràcies per otorgar-los més drets humans i laborals dels que mai hagueren somiat en els seus països. Mai hem sentit cap agraïment públic per la nostra gran generositat. Al contrari; no sols no agraïxen l'enorme esforç que fa esta societat per ells, l'enorme esforç fiscal que cadascú dels empresaris i treballadors d'este Regne fa pagant imposts molt alts per a sufragar de bades les despeces d'esta gent, sino que damunt tot són queixes i laments. Ningú els ha demanat que vinguen. Ho han fet perque han volgut. Si no els agrada lo que hi ha, els convidem a que facen us d'una atra de les llibertats que els oferix el Regne de Valéncia: el dret a fer les maletes i tornar-se'n per a on han vingut.

Forasters vindran que de casa mos trauran.
Des de Coalició Valenciana veem coses que no trobem justes. En Elda per eixemple quan un autòcton puja a l'autobus urbà ha de pagar el billet que val 75 cèntims. Pero ara arriba qualsevol suramericà que acaba d'aterrisar i que ni tan sols ha cotisat un euro a la caixa comuna i paga 15 cèntims. ¿Per qué un valencià ha de pagar no una ni dos, sino cinc voltes més que un vingut de fòra?
¿I per qué el fill de qualsevol estranger que porta ací dos dies ha de tindre preferència a l'hora de triar colege o a l'hora d'obtindre una beca per a llibres o per al menjador escolar? Yo mateix he vist en els meus propis ulls alumnes immigrants illegals tindre absolutament tot pagat en l'escola. He vist alumnes que tenien pagat tot: l'escolarisació, els llibres, el menjador... inclús vivien en un pis de la Generalitat Valenciana i l'administració els mantenia i els pagava diners pel sol fet d'anar a classe. ¿I saben quina era la resposta d'estos immigrants? Recolzaven el cap damunt de la taula i es posaven a dormir en classe mentres el professor explicava la lliçò. Estem cremant els diners. És com si posàrem millons d'euros dins d'un vàter i després tiràrem de la cadena. Mosatros som els natius, som els que paguem la factura... per a que després vinga un foraster i s'ho emporte tot per la cara.
En esta mateixa ciutat, el Cap i Casal, hi ha parcs que estan copats per Latin Kings equatorians. I quan vas a jugar al fútbol, et diuen que el parc és seu i que si vols jugar els has de donar diners. O siga, que no només som mosatros els que paguem el parc en els nostres imposts sino que damunt el parc no és nostre perque pertany a uns equatorians que no han contribuït en un sol cèntim a l'arques públiques. Senyors, no és per ofendre ni per faltar el respecte a ningú, pero a voltes està be fer un poc de memòria històrica: els seus antepassats estaven en mitat de la selva en un taparrabos quan els nostres antepassats ya havien fet de Valéncia un regne gloriós, l'esplendor del qual enlluernava al món. I ara ¿hem de consentir que vinguen a la nostra casa a dir-mos lo que és nostre i lo que no, lo que podem fer i lo que no? ¿Que mos manen en la nostra casa? ¿Quant més hem d'abaixar-mos els pantalons?
Els promotors de la multiculturalitat i de lo políticament correcte esperen que callem davant d'abusos com este, o de lo contrari mos acusaran de racistes. Pero en Coalició mai podrem callar front a l'injustícia que patim els valencians. Perque ara resulta que tens de veïns una família de colombians que posa en sa casa el reaggeton fins a les tres del matí i no te dixa dormir... I encara hi ha gent que et diu que és la seua cultura i cal respectar-la. I em pregunte yo ¿quan respectaran ells la nostra?
En estos dies hi ha molta gent major que no s'atrevix a baixar de sa casa. Perque ha vist cóm el seu barri obrer i tranquil de tota la vida ha segut copat per delinqüents, carteristes i pandillers. Ara una banda de marroquins menors d'edat et posa un ganivet en el coll i et furta els diners... I damunt alguns progres et diuen que calles... No siga cosa que sigues un raciste per protestar. Pero senyors ¿a on ha anat a parar el poc trellat que li quedava a este país? ¡Forasters vindran que de casa mos trauran!
Yo recorde una época, no fa massa anys, en la qual u podia aparcar el seu coche tranquilament sense haver de pagar-li diners a un gorreta de Bulgària per por a que te ralle l'automòvil o et punche les rodes. Yo no sé vostés, senyors, pero personalment yo enyore eixa época en la que se podia aparcar sense por, en que se podia passejar sense por, en la que no fea falta pagar cap impost revolucionari a ningú.
No hi ha cap dubte de que la majoria de forasters és gent normal que ha vingut a treballar i a fer la seua vida. Pero no podem negar tampoc que ací ha vingut moltíssima chusma. Com per eixemple, els gitanos romanesos, que han vingut a captar i a delinquir. Estos gitanos que fan la mendicitat guanyen més de 2.000 euros al mes i no paguen ni un sol euro a Facenda. Pero encara hi ha més perque damunt se fan els pobres i els regalen roba i tot tipo d'aliments. Alguns bonistes i progres de saló mos diran que han vingut a treballar i a estudiar i a pagar-mos les pensions. Pero tots sabem que a lo que venen és a que sigam mosatros els que els paguem les pensions ad ells. Són paràsits que venen a aprofitar-se de la nostra suor sense aportar absolutament res a canvi. Des de Coalició Valenciana estem disposts a agranar els carrers de delinqüents i a deportar a tota la chusma al seu país.

Una política restrictiva i de mà dura.
Des de Coalició Valenciana reivindiquem que l'immigració illegal siga considerada un delit i defenem l'expulsió dels estrangers que no tinguen la seua documentació en regla. I com sabem que en són molts i que expulsar-los seria molt costós per a les arques públiques, apostem perque siguen els mateixos illegals els que paguen la seua pròpia expulsió. Aixina, el billet de tornada al seu país haurà de costejar-lo en el seu patrimoni la persona que haja de ser repatriada. Si no té recursos, deu ser ingressada en un centre a on treballarà per a pagar el seu sustent i el billet de tornada. Per supost, els deportats deuen ser tractats dignament en tot moment i els seus drets humans preservats a tota costa.
En Coalició Valenciana coincidim en les directrius de l'Unió Europea (UE) que apunten a que els illegals no poden ser empadronats en un Ajuntament. És més, els Ajuntaments deurien comunicar a la policia i la Guardia Civil les senyes dels illegals ya empadronats per a que les forces de l'orde procedixquen a la seua expulsió d'acort a la llei. I entenem que una persona que deuria estar vivint llegalment en Paraguay i no en Espanya té tot el dret del món a accedir a la sanitat i l'educació. Pero ha de ser l'Estat Paraguayà i no l'Espanyol qui li garantise tals prestacions, puix és allí a on deuria estar vivint. Per supost, no es tracta de negar l'auxili a ningú. Si hi ha una situació d'autèntica emergència, un illegal deu ser atés perque, llògicament, no es tracta de deixar morir a ningú per no tindre papers. Pero atendre una autèntica emergència és una cosa i una atra molt distinta és deixar que un estranger, pel sol fet de posar un peu en el nostre sol, disponga d'un accés gratuït i illimitat a tot.
En Coalició Valenciana també defenem que només els ciutadans autòctons, i en el seu cas els de l'Unió Europea, deuen tindre dret a votar en la nostra terra. Estem radicalment en contra de que siguen els extracomunitaris els que hagen de decidir el nostre futur, advoquem perque tot aquell immigrant que vullga residir en la nostra autonomia firme un contrat d'integració i que per a accedir a la nacionalitat espanyola s'haja de passar un examen sobre la nostra història i sobre els nostres valors constitucionals i estatutaris. És dir, qui realment vullga ser u dels nostres ha de demostrar-ho. Si no tenen cap interés en la nostra història, llengua o cultura tampoc deurien tindre cap interés en votar.

Priorisar una immigració de calitat.
Pero ¡atenció!, perque lo que anem a comentar a continuació és importantíssim. En Coalició Valenciana tenim clar que no tots els immigrants són iguals i per lo tant, posats a acollir estrangers, es deu donar preferència als que tenen una afinitat cultural, religiosa o llingüística en el nostre poble. És dir, acceptar fonamentalment persones que compartixquen en mosatros els valors de la civilisació occidental (front a aquelles que no, com els chinesos), que siguen cristianes (front a l'immigració islàmica, que forma guettos, és intolerant i no s'adapta) i que se troben dispostes a deprendre les llengües oficials de la societat d'acollida: el valencià i el castellà en el nostre cas concret.
Dit d'una atra manera: en Coalició Valenciana apostem per atraure gent disposta a integrar-se en la nostra societat, que puga participar de les nostres costums i cultura. I es tracta també d'atraure a gent productiva, en ganes d'estudiar, de treballar, d'alçar el país. Mosatros no necessitem captadors, gorretes, mafiosos, terroristes, narcotraficants i pandillers. No necessitem més paràsits que vinguen a aprofitar-se de la nostra suor sense aportar res a canvi. Lo que cal és gent honrada i treballadora disposta a aportar coses bones a la societat que els ha acollit en els braços oberts. Estem determinats a llegalisar als immigrants que tinguen uns vínculs culturals, religiosos o llingüístics en mosatros i a expulsar, encara que tinguen papers, a tots els que es neguen a integrar-se o que odien els nostres valors.
Si en el nostre Regne s'impulsara una política d'immigració com la que promou Coalició Valenciana tindriem una situació radicalment distinta de l'actual. Perque molta gent que viu entre mosatros, que és honesta i laboriosa, pero que desgraciadament no té els seus papers en regla, tindria la seua situació llegalisada des de fa moltíssim de temps. I molta gentola que ara desprecia la nostra cultura i que odia els nostres valors i que està llegalisada, no hauria obtingut mai la seua residència. Perque mosatros preferim un immigrant cristià a un de musulmà. Preferim a un que parle espanyol que a un que no ho parle. Preferim a un dispost a deprendre la llengua valenciana que a un que la desprecie. Preferim a un cambrer o una peluquera a un Latin King o un asaltant albanokosovar. Preferim a una persona que vol integrar-se que a una que viu en un guetto. Es tracta d'obtindre una societat lo més homogènia possible; una gran nació que done la benvinguda a persones honestes i laborioses pero que també envie a la frontera d'una patada en el cul als delinqüents, els paràsits i la chusma. El Regne de Valéncia necessita urgentment priorisar una immigració de calitat i no una immigració fem.


L'islam: un nou totalitarisme.
El fenòmen de l'immigració és un dels més importants dels nostres temps. Es tracta d'un fet que pot resultar necessari i beneficiós. No obstant, pot convertir-se també en un gravíssim problema si se fa malament. Només hem de fer una mirada a l'història. ¿Saben vostés per qué va desaparéixer l'Imperi de Roma? No per una derrota militar sino per l'immigració. Roma aplastà Egipte, Cartago, Macedònia i totes les grans superpotències de l'época, pero al final fon destruida per deixar penetrar dins de les seues fronteres a uns immigrants -els bàrbars germànics- que no sols no desijaven integrar-se sino que conspiraren per a dinamitar Roma des de dins. Hui es torna a repetir l'història i uns nous immigrants -els musulmans- volen destruir des de l'interior els pilars de la nostra civilisació.
El major perill per a la llibertat i la democràcia en Occident respon al nom d'islam. I igual que en el seu dia s'hagué de combatre el fascisme, el nazisme i el comunisme per a preservar la llibertat en Europa, en el futur passarà igual en eixe nou totalitarisme que mos amenaça i que porta per nom islam.
Cada volta hi ha un major número de musulmans vivint en Europa. I el problema en sí no és que siguen musulmans perque des de Coalició Valenciana entenem que cadascú és molt lliure de tindre les creences que desige. No, el problema radica en que l'islam és molt més que una religió; és un modo de vida que vol controlar tota la vida política i pública de dalt avall i deixar sense respir als infidels.
Permetre que Europa se plene de musulmans és tornar a l'época de Torquemada. Els mahometans no desigen la democràcia ni la llibertat d'expressió, en la pràctica totalitat de països islàmics hi ha dictadura i el comportament dels mahometans que viuen entre mosatros no augura res de bo. ¿Sabien vostés que hi ha musulmans britànics que han exigit oficialisar la llei Sharia en les zones d'Anglaterra a on ells són la majoria? Per a qui no ho sàpia, la Sharia és la llei musulmana que permet, entre unes atres coses, tallar-li la mà a un home per furtar una gallina o lapidar fins a la mort a una dòna per cometre adulteri. Açò ho estan reclamant ya. I no en Aràbia Saudita, sino en Anglaterra.
En Londres uns misioners cristians tingueren la brillant idea d'anar a predicar l'Evangeli a un barri de majoria islàmica. ¿Saben vostés que un policia britànic de fe musulmana els ho va impedir? Els digué clarament que eixos ciutadans, que són anglesos de nacionalitat i de naiximent, no podien predicar l'Evangeli en aquell barri anglés perque era una blasfèmia contra l'islam. No els estic parlant de cap país de l'extrem Orient. No els parle de Pakistan ni d'Afganistan. Açò ha passat en Londres.
¿Cóm seria una Europa dominada per musulmans? Fixem-nos en els països a on ells són la majoria i mos donarem conte de que el tracte dispensat a cristians, judeus i ateus dista molt de complir els més elementals drets humans. Tan sols dos senyes. En Algèria a una dòna la condenaren a tres anys de presó. ¿El seu delit? Portar 30 Bíblies en una mochila. En Egipte un musulmà tingué el corage de deixar l'islam per a convertir-se al cristianisme. ¿El resultat? Hagué de fugir del seu país i buscar refugi en l'estranger perque està amenaçat de mort. ¿Realment volem que passen estes coses ací? ¿Volem vore en el Regne de Valéncia cóm s'amputen mans i peus, s'aforquen homosexuals o s'assessina a la gent per ser cristiana? Si no detenim esta allau de salvagisme islàmic, de barbàrie incivilisadora, molt pronte vorem estes coses com a normals. De fet, algunes d'elles ya estan passant ací.
En Itàlia hi ha dònes que vestixen el burka pels carrers. En Barcelona s'està practicant dia a dia l'ablació de clítoris de moltes chiquetes africanes. I en el Cap i Casal, a l'ex-president del Centre Cultural Islàmic de Valéncia, Ridha El Barouni, li fon revocat el seu asil per haver entrenat a terroristes d'Al Qaeda en Sudan. No hi ha més cego que qui no vol vore... Esta gent no ha vingut a integrar-se en la nostra cultura sino a que mosatros mos integrem en la seua. Inclús hi ha magrebins que mos diuen als valencians: “Mosatros vinguérem en pateres pero vosatros vos anireu a patades”. Si no plantem cara a l'islamofacisme, en uns anys seran els nostres fills els que hauran d'emigrar d'ací.
Molts musulmans que viuen en Europa reclamen poder construir mesquites i poder oficiar els seus cults en plena llibertat, sense que ningú els mire malament per això. Ara be, quina casualitat, que mai hem vist a cap musulmà reclamar açò mateix per als judeus i cristians que viuen en els països islàmics. Al contrari, allí les minories religioses són acosades i perseguides fins a la mort per no creure en Mahoma. Per això, des de Coalició Valenciana reclamem l'immediata paralisació de la construcció de mesquites i minarets en lo Regne de Valéncia, aixina com la reciprocitat dels drets: és dir, que en els països islàmics permeten la construcció d'esglésies i sinagogues i la llibertat religiosa i de cult si és que els musulmans que viuen en Valéncia volen fruir dels mateixos drets ací. Pero mentres encarcelen a un sol cristià en Marroc pel sol fet de predicar l'Evangeli, no té sentit que els Ajuntaments valencians cedixquen un sol pam de terra per a la construcció d'una mesquita en lo Regne.
Els valencians, i als europeus en general, la nostra llibertat mos ha costat sanc, suor i llàgrimes. ¿És que realment volem una Euràbia teocràtica i tercermundista? ¿Volem iniciar un truculent viage en el temps per a retornar als anys de l'inquisició i la crema de bruixes? ¿Acàs volem viure baix el jou d'una dictadura islàmica com en Argèlia, Aràbia Saudita o Sudan? Hem de dir ben alt i clar als musulmans que la democràcia i els drets humans no són negociables. I si no els pareix be i preferixen viure baix la Sharia, potser deurien pensar que han vingut a viure al país equivocat. Potser haurien de pensar que lo millor que poden fer es preparar les maletes i anar-se'n a un atre país.


No cap tot lo món.
Certament, vivim en una societat hipòcrita. Estem tan aveats a viure entre mentires, que no hi ha res que escandalise més que dir la veritat. I la veritat és que igual que cal regularisar el trànsit de vehículs o el de mercaderies, també cal controlar el flux de gent que entra i ix de lo nostre Regne. Ací no cap tot lo món. Els coleges i hospitals es troben desbordats. Ya no tenim puesto ni tan sols per a aparcar. Som massa gent ya. I, cóm és natural, a lo Regne de Valéncia no poden vindre a viure 500 millons de suramericans, 500 millons d'africans i 1.000 millons de chinesos. Ho llamentem molt pero no tenim treball ni tan sols espai físic per a tanta gent. Acò no és racisme ni xenofòbia, és únicament trellat, és tindre dos dits de front, és tindre sentit comú, que sol ser el menys comú dels sentits.
En Coalició Valenciana sabem massa be cóm són les mentires de la prensa i del catalanisme. De segur que nos voldran acusar de ser un partit d'extrema dreta, quan ací li hem fet homenages a un gran valencià i un gran valencianiste com fon el republicà Vicent Blasco Ibáñez. Mos acusaran de ser racistes quan Coalició Valenciana és un partit democràtic, d'arraïls cristianes i que es troba compromés en els drets humans. Mos acusaran de xenofòbia quan lo únic que volem és que hi haja un mínim control sobre l'immigració i que el foraster que haja de viure entre mosatros s'integre. Ya estarà be de que vinguen de fòra a tractar de fer-mos sentir culpables per la terrible situació de països tercermundistes dels quals no som responsables o a dir-mos qué podem fer o no en la nostra casa. Ya estarà be de que mos demonisen per voler portar un control sobre la població o per exigir que siguen els recent vinguts els que s'adapten a Valéncia i no al revés. Pel be de l'immigrant bo, cal expulsar al roïn que és el que li dona mala fama. Pel be dels valencians hem de fer-mos de respectar en la nostra casa. Perque si mosatros no mos fem de respectar tinguen per segur que cap foraster ho farà.

Moltes gràcies per la seua atenció.

1 comentario:

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.